1. Producent Verturi z siedzibą w Zbicznie (dalej zwany jako gwarant), udziela Nabywcy gwarancji jakości towaru, na który została wystawiona dołączona przez sprzedawcę karta gwarancyjna, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji obsługi doręczonej Nabywcy wraz z towarem.

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży, która zapisana jest na odwrocie karty gwarancyjnej. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie. Po upływie okresu gwarancyjnego lub w przypadku utraty uprawnień gwarancyjnych usterki lub wady będą usuwane odpłatnie.

3. Gwarancją nie są objęte:
– jakiekolwiek wady, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe posługiwanie się towarem (obejmuje to wykonywanie operacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi, itp.)
– jakiekolwiek defekty powstałe w wyniku naprawy, modyfikacji itp. wykonywanych przez osobę inną niż gwarant
– czynności wskazane w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.- jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku transportowania lub upadku towaru, jeśli zdarzenia te miały miejsce już po zakupie towaru (towar dostarczany drogą wysyłkową należy sprawdzić przy kurierze), oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek nieprawidłowej obsługi użytkownika
– jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które wystąpiły na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna bądź innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska, oddziaływania zewnętrznego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego oraz nieregularnych dostaw prądu, lub prądu o parametrach niezgodnych z wymaganymi.
– jakiekolwiek wady wynikające z nieprawidłowego przechowywania (np. przechowywania towaru poza podanym w specyfikacji zakresem temperatur, w pobliżu środków chemicznych lub nadmiernej wilgotności ), niewłaściwej konserwacji lub czyszczeniem itp.
– jakiekolwiek wady wynikające z wyczerpania się baterii zasilających itp.
– jakiekolwiek wady spowodowane przez piasek, błoto, pyły, wodę i inne płyny, itp., które dostały się do wnętrza obudowy towaru
– uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia towaru zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem towaru

4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne na skutek:
– dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji towaru przez osobę inną niż gwarant,
– stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania którejkolwiek z plomb,
-stwierdzenie uszkodzenia, naruszenia, zakrycia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących towar,

5. Termin naprawy wynosi do 21dni roboczych od daty zgłoszenia wady i dostarczenia kompletnego towaru do punktu serwisowego gwaranta (produkt niekompletny zostanie odesłany bez rozpatrzenia na koszt nadawcy). W szczególnie uzasadnionych wypadkach, związanych z koniecznością sprowadzenia z zagranicy elementów lub podzespołów bądź ze szczególnie skomplikowanym lub trudnym do naprawy albo zdiagnozowania uszkodzeniem, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.

6. Uprawnienia Nabywcy z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez niego ważnej, prawidłowo wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (faktura, paragon, itp.). Samowolne zmiany wpisów na karcie gwarancyjnej (w tym przekreślenia, wytarcia, dopiski itp.) powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji. Karta gwarancyjna bez nazwy, modelu, numeru seryjnego towaru, daty i miejsca zakupu towaru oraz czytelnego stempla i podpisu Sprzedawcy jest nieważna i nie stanowi podstawy do skutecznego zgłoszenia reklamacji. Produkty przysłane bez uzupełnionej karty gwarancyjnej mogą zostać odesłane bez rozpatrzenia na koszt nadawcy (w formie przesyłki pobraniowej).

7. Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia towaru na swój koszt w odpowiednim dla danego sprzętu opakowaniu zapewniającym bezpieczny i prawidłowy transport oraz przechowywanie, lub pokrycia kosztów dojazdu gwaranta. Zwrot kosztów przesyłki dla klienta następuje po uznaniu przez serwis gwarancji. Jest to kwota zgodna z najtańszą oferowaną formą dostawy według cennika Poczty Polskiej. Gwarant nie odbiera paczek gwarancyjnych/serwisowych wysłanych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy towar jest sprawy technicznie i wolny od wad lub gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, Nabywca zostaje obciążony kosztami usług i transportu.

8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).

9. Nabywca jest zobowiązany do odebrania naprawionego towaru w terminie 90dni od dnia dokonania przez gwaranta powiadomienia o naprawie. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w tym terminie, ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy licząc od daty dostarczenia towaru, do dnia – ustalonego terminu odbioru po naprawie. Gwarant zobowiązany jest do wydania dokumentu stwierdzającego okres oraz zakres usuniętych wad towaru.

11. Roszczenia Nabywca zgłasza za pośrednictwem Sprzedawcy towaru lub bezpośrednio, na adres e-mail gwaranta: serwis@verturi.pl

12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności:
-za straty powstałe w rezultacie ujawnienia się wady oraz wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego zainstalowania, użytkowania lub zaprogramowania funkcji urządzenia.
-za straty materialne w przypadku kradzieży lub aktów wandalizmu co zostało wytłumaczone w punkcie “zasada działania” w instrukcji obsługi dołączonej do alarmu.
-za utracone dochody spowodowane ujawnieniem się wady i czasem jej usunięcia.

13. Odesłanie sprzętu jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami gwarancji.